Regulamin obowiązaujący od dnia 1 IX 2014 roku dostępny jest poniżej.

Warunkiem skorzystania z usług i prawidłowego użycia systemu „dineinthedark.pl” jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego REGULAMINU.

Regulamin korzystania z serwisu „dineinthedark.pl” i usług świadczonych przez CGB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-646, przy ul. Edwarda Jelinka 27, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000284651.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:
- ustawy z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 144/2002 poz. 1204 z póź. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz późniejszych nowelizacji tej ustawy,
- ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych,
- ustawy z dnia 2 marca 2000r. (Dz. U. 22/2000 poz. 271 z póź. zm.) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość;
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 16/1964 poz. 93 z późniejszymi zmianami) Kodeks Cywilny
2. CGB Sp. z o.o. przyjmuje, że każdy KLIENT, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy systemu (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówionego
WYDARZENIA) ponosi tylko i wyłącznie KLIENT.

 

II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE:

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
CGB – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie 02-601, przy ul. Racławickiej 5/5, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000284651, która działając w imieniu własnym i na własny rachunek dokonuje zamówienia PREZENTU na rzecz KLIENTA., zwana dalej CGB Sp. z o.o.
KLIENT - osoba dokonująca zakupu, zamówienia lub uczestnicząca w wydarzeniu Dine in the Dark na terenie Polski,

ZAPROSZENIE – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (KLIENTA) do skorzystania z USŁUGI opisanej na tym dokumencie w terminie wskazanym przez DATĘ WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA
DATA WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA - jest to termin, w którym KLIENT może zrealizwać swoje zaproszenie
REZERWACJA – zgłoszenie przez KLIENTA chęci realizacji ZAPROSZENIA poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego CGB na stroniewww.dineinthedark.pl/rezerwacje bezpośrednio lub za pośrednictwem centrum obsługi klienta Dine in the Dark,
TERMIN REZERWACJI – jest to dzień, który został wskazany w trakcie REZERWACJI jako dzień realizacji ZAPROSZENIA. TERMIN REZERWACJI nie może być wskazany później niż na 5 godzin przed planowaną godziną realizacji WYDARZENIA w dniu wskazanym jako DATA WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA.
WYKONAWCA – osoba fizyczna lub prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej realizujące WYDARZENIE
REALIZACJA ZAPROSZENIA – wykonanie zamówionej przez KLIENTA usługi. REALIZACJA ZAPROSZENIA możliwa jest wyłącznie w dniu opisanym jako DATA WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA, gdy ZAPROSZENIE jest opłacone.
WYDARZENIE – usługa, której wykonanie CGB Sp. z o.o działając na rzecz KLIENTA w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia u WYKONAWCY,

SYSTEM ZAWIERANIA UMOWY - zwany dalej SYSTEMEM, jest to jeden z elementów komputerowego serwisu dineinthedark.pl, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy przy wykorzystaniu algorytmu – procedur postępowania zawartych w niniejszym Regulaminie,

NUMER REZERWACYJNY – jest to ciąg cyfr który identyfikuje konkretneZAPROSZENIE i jest niezbędny do złożenia REZERWACJI,
CENTRUM REZERWACJI – biuro handlowe spółki CGB, którego dane teleadresowe są zawsze podane na stronie internetowej. W miejscu tym KLIENT może dokonać REZERWACJI przy wykorzystaniu formularza rezerwacyjnego ze strony www.dineinthedark.pl lub telefonicznie i ustalić termin oraz szczegóły dotyczące REALIZACJIZAPROSZENIA.
OPIS WYDARZENIA – jest to określenie czego może się spodziewać KLIENT po danym WYDARZENIU. Z tym, że CGB zastrzega, że jest to opis określający charakter przeżycia, a faktyczna jego realizacja może odbiegać od określeń z serwisu www.dineinthedark.pl, w zakresie takich szczegółów jak dokładny czas trwania, wyglądpomieszczeń, rodzaj użytego sprzętu itp. W szczególności zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej mają charakter przykładowy i nie muszą dokładnie odpowiadać faktycznej realizacji. CGB dokłada jednak wszelkich starań, aby OPIS WYDARZENIA był jak najbliższy faktycznemu przebiegowi REALIZACJI WYDARZENIA.
DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura CGB tj. od 9.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

- PUNKT SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ – miejsca (firmy i sklepy) współpracujące z CGB, mające możliwość sprzedaży ZAPROSZEŃ.

 

III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

1. CGB Sp. z o.o. działając w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia u WYKONAWCY na rzecz KLIENTA realizacjęWYDARZENIAzgodnego z opisem w oferciepiublikowanej na stronie internetowej serwisu DineintheDark.pl.
2. Zamówienie
WYDARZENIA następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez SYSTEM tj.:
a. Wybranie
ZAPROSZENIA na konkretne WYDARZENIE, którego zamówieniem jest zainteresowany KLIENT, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „Kup Teraz!”,
b. wybranie
rodzaju ZAPROSZENIA spośród dostępnych aktualnie na wybrane WYDARZENIE
c. zaakceptowanie ilości wybranych ZAPROSZEŃ i podanie swoich niezbędnych danych,

d. zaakceptowanie wyboru i potwierdzenie wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przyciuku “Kup Teraz!”
e.. wybranie sposobu dokonania przedpłaty za ZAPROSZENIE,

f. zaakceptowanie swojego wyboru poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję”
h. po zakończeniu KLIENT otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie dokonanego zamówienia.
2.1) Możliwe jest również złożenie zamówienia na PREZENT przez telefon w CENTRUM REZERWACJ
I. W takiej sytuacji niniejszy regulamin również jest wiążący, o czym KLIENT każdorazowo jest informowany w mailu potwierdzającym dokonanie zamówienia.
2.2) Wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące płatności i zawarcia umowy mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, kiedy KLIENT dokonuje zakupu w
PUNKCIE SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ, z tym, że w tym ostatnim wypadku ZAPROSZENIE zostaje uaktywniony w przeciągu dwudziestu czterech godzin roboczych od daty zakupu i z tą chwilą możliwe staje się skorzystanie z niego i wymaga dokonania REZERWACJI.
3. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik klika przycisk „kupuję”. Jest to równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu. Od tego momentu przyjmuje się, iż KLIENT zawarł umowę z CGB Sp. z o.o..
3.1) W przypadku, kiedy KLIENT dokonuje zamówienia
ZAPROSZENIA przez telefon lub w PUNKCIE SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ, za moment zawarcia umowy uważa się moment wpłaty całości ceny i jest to również jednoznaczne z tym, że KLIENT zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2.2 za moment zawarcia umowy uważa się uiszczenie w kasie sklepu ceny, za jaką dane ZAPROSZENIE jest oferowane, co z kolei jest uważane za uiszczenie całości przedpłaty, o której mowa w ptk. 4. Dopuszczalna jest każda forma zapłaty akceptowana w danym sklepie.
4. Warunkiem otrzymania
ZAPROSZENIA jest dokonanie przedpłaty w wysokości podanej na stronie internetowej www.dineinthedark.pl. Przedpłata tam podana, w odniesieniu doZAPROSZEŃ zawiera podatek VAT.
4.
1) W każdym wypadku przedpłata jest jedynym świadczeniem, do jakiego zobligowany jest KLIENT.
4.
2) W żadnym wypadku ZAPROSZENIA nie podlegają wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do uczestnictwa w WYDARZENIU z zastrzeżeniem punktu IV..1
4.
3) Przekazanie przedpłaty określonej w pkt. 4 może nastąpić w następujący sposób:
- poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy CGB Sp. z. o.o.,
- gotówką – w przypadku osobistego odbioru
ZAPROSZENIA w PUNKCIE SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ lub w przypadku wyboru przesyłki za pobraniem Pocztą Polską lub kurierem. W przypadku wyboru płatności za pobraniem doliczany jest koszt dodatkowy w wysokości 10 zł (dziesięć złotych), ,
- z wykorzystaniem wszelkich sposobów płatności akceptowanych przez systemy płatności bezpośrednich (tj. PayU lub PayPal), jako partnera CGB.
5. Przedpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek CGB Sp. z o.o. w Banku Millennium S.A. o nr: 69116022020000000093182030, z chwilą zaksięgowania jej przez serwis PayU, lub inny serwis o podobnym charakterze, z chwilą uregulowania płatności za pobraniem kurierowi lub listonoszowi, lub dokonania płatności w kasie PUNKTU SPRZEDAŻY BEZPOŚRENIEJ zgodnie z postanowieniami ptk. 3.
1.
6.
ZAPROSZENIE jest dostarczane do KLIENTA według jego wyboru w następujący sposób:
a) drogą mailową na wskazany przez KLIENTA adres e-mail, bezpośrednio po złożeniu zamówienia,
b) za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany w zamówieniu adres. Nadanie przesyłki zwykle następuje w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty na rachunku CGB Sp. z o.o., ale jest uzależnione od pracy poczty, za co CGB Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności. Przesyłki pocztowe wysyłane są z biura CGB dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki rano.
c) za pośrednictwem uznanej na rynku firmy kurierskiej na podany w zamówieniu adres, zwykle następuje to w ciągu 1-2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty na rachunku CGB Sp. z o.o., ale jest uzależnione od pracy tego przedsiębiorstwa, za co CGB Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności,
d) w odniesieniu do sprzedaży detalicznej – KLIENT odbiera ZAPROSZENIE we własnym zakresie i na własne ryzyko.
6.1) W przypadkach określonych w ptk. 6 a), b), d), dostarczenie
ZAPROSZENIE odbywa się na koszt CGB, tj. KLIENT nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku określonym w ptk. 6. c) za dostarczenie ZAPROSZENIA pobierane są koszty za wszystkie wysyłki kurierskie w wysokości15 zł (piętnaście złotych). W przypadku wyboru dostawy Kurierem ekspresowym (gwarantowana dostawa następnego roboczego dnia), pobierany jest od KLIENTA koszt 25 zł (dwadzieścia pięć złotych).
6.2) W przypadku jeżeli KLIENT nie odbierze wysłanego
ZAPROSZENIA na wskazany w zamówieniu adres, to ponowna wysyłka jest możliwa po uiszczeniu przez KLIENTA ponownie opłaty jak w pkt. 6.1.
6.3) W przypadku określonym w ptk. 6 b)-d)
ZAPROSZENIE zapakowane będzie w kopertę nieodpłatnie, chyba że KLIENT zamówi inne dostępne opakowanie – koszt takiego akcesoria ponosi KLIENT.
6.
4) Za zakup ZAPROSZENIA w odniesieniu do pkt. 6.b)-d) KLIENT otrzyma również paragon fiskalny lub fakturę.
6.
5) W odniesieniu do ptk. 6.a) w ciągu 7 dni od zakupu KLIENT ma prawo zażądać przesłania drogą mailową dokumentu potwierdzającego zakup (skan paragonu, faktura VAT, nota księgowa).
7.
KLIENT może zrealizować otrzymane ZAPROSZENIE w dzień i o godzinie wskazanej przez DATĘ WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA. W celu realizacji ZAPROSZENIAzakupionego w PUNKCIE SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJKLIENT musi dokonać REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI, celem dokładnego ustalenia takich szczegółów REALIZACJI ZAPROSZENIA jak dane KLIENTA, alergie pokarmowe i wszelkie inne niezbędneelementy, mogącemieć wpływ na realizację WYDARZENIA. REZERWACJE po upływie TERMINU REZERWACJI, a przed upływem DATY WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA, będą dokonywane w miarę możliwości i dostępności miejsc, ale CGB nie gwarantuje w takim przypadku uczestnictwa w WYDARZENIU.

7.1) W przypadku zakupu ZAPROSZENIA bezpośrednio na stronie www.dineinthedark.pl zgodnie z ppkt. 2. -2.1. REZERWACJA uznawana jest za dokonaną, a KLIENT może skorzystać z ZAPROSZENIA we wskazanej na ZAPROSZENIU DACIE WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA.
7.1)
Zmiana terminu REALIZACJI ZAPROSZENIA nie jest możliwa.
7.
2) CGB Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby REALIZACJA WYDARZENIA nastąpiła w terminie wskazanym jako DATA WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA.
7.
3) Niezrealizowanie ZAPROSZENIA w DATCIE WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA, jak również niedokonanie REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI, oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych, w szczególności powoduje brak możliwości REALIZACJI ZAPROSZENIA przez KLIENTA i z tego tytułu nie przysługują KLIENTOWI żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty.
8. W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia
ZAPROSZENIA, a DATA WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA jeszcze nie minęłaani też nie zostałoZAPROSZENIEjeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek KLIENTA i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu ZAPROSZENIA.

9. Nie jest możliwa wymiana ZAPROSZENIA na inne, ani też zmiana DATY WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA.
10. Warunkiem realizacji
ZAPROSZENIA, jest oddanie WYKONAWCY przez KLIENTA podpisanego VOUCHERA. W przypadku odmowy oddania ZAPROSZENIA WYKONAWCA jest uprawniony do odmowy jego realizacji.
10.1)
KLIENT ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń WYKONAWCY. W odniesieniu do WYDARZEŃ, których realizacja może zależeć od określonego wieku KLIENTA, WYKONAWCA ma prawo sprawdzić te okoliczności, a KLIENT ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi dla WYKONAWCY podstawę odmowy realizacji ZAPROSZENIA.
10.2) WYKONAWCA może odmówić realizacji
ZAPROSZENIA, jeżeli KLIENT nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną KLIENTA.
10.3) Wykonawca może także zażądać podpisania przez
KLIENTA dodatkowego oświadczenia, jeżeli jest to związane z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacjiWYDARZENIA.
10.4)
KLIENT powinien stawić się na miejsce REALIZACJI ZAPROSZENIA minimum 15 minut przed wskazaną DATĄ WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA.
10.5) Niestawienie się
KLIENTA na miejsce REALIZACJI ZAPROSZENIA lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji ZAPROSZENIA, niezależnie od przyczyn , a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych.
10.6) W przypadku
WYDARZEŃ, których realizacja nie była możliwa z przyczyn losowych, CGB nie pokrywa kosztów, jakie poniósł KLIENT w związku z realizacjąZAPROSZENIA, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania..
10.7) Postanowienia 10.6 stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania
ZAPROSZENIA doszło z przyczyn technicznych niezależnych od CGB, takich jak w szczególności awarie maszyn i urządzeń.
10.8) W sytuacjach opisanych w 10.6 i 10.7 CGB zastrzega sobie możliwość zmiany
terminu REALIZACJI ZAPROSZENIA, o czym WYKONAWCA lub CENTRUM REZERWACJI poinformuje KLIENTA na co najmniej 6 godz. przed planowanym terminem realizacji. Zmiana terminu REALIZACJI ZAPROSZENIA nie upoważnia KLIENTA do zwrotu ZAPROSZENIA i tym samym zwrotu przedpłaty.
11. W przypadku osób niepełnoletnich
chcących uczestniczyć w WYDARZENIU wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wyrażona w formie pisemnej zgody lub też obecność minimum jednego z opiekunów na miejscu, w którym jest realizowaneZAPROSZENIE. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla WYKONAWCY do odmowy realizacji ZAPROSZENIA.

 

IV. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI


1. W każdym wypadku, w ciągu 10 dni od otrzymania
ZAPROSZENIA, jeżeli ZAPROSZENIE nie został jeszcze zrealizowane, KLIENT może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji ZAPROSZENIA bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym CGB Sp. z o.o. pisemnie na adres spółki lub na adres info@dineinthedark.pl i pod warunkiem okazania dowodu zakupu wystawionego za dokonanie danej przedpłaty.
2. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez KLIENTA od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe CGB Sp. z o.o. w terminie
48 godzin od momentu dokonania zamówienia ZAPROSZENIA lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości, lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, o ile doszło ono do CGB Sp. z o.o. przed upływem terminu określonego w pkt. 1.
3. CGB zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 10 dni od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu KLIENTA.
4. W przypadku sprzedaży
ZAPROSZEŃ w PUNKTACH SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ reklamacje odbywają się według zasad obowiązujących dla danego punktu.
5. Wszelkie zwroty przedpłaty dokonywane są wyłącznie przelewem na konto KLIENTA.

 

V. PRAWO CGB Sp. z o.o. DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. CGB Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z KLIENTEM umowy w sytuacji, kiedy realizacja ZAPROSZENIA okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami – wówczas KLIENTOWI zwracana jest cała uiszczona przedpłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez CGB Sp. z o.o. ofertę specjalną.
2. Za przypadki siły wyższej w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do realizacji
ZAPROSZENIA, lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od CGB Sp. z o.o., takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności przez WYKONAWCĘ i niemożność znalezienia na rynku innego, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.


VI. WSPÓŁPRACA CGB Sp. z o.o. z WYKONAWCAMI oraz współpraca z innymi firmami


1. CGB wybiera WYKONAWCÓW spośród podmiotów cieszących się na rynku dobrą opinią, o ugruntowanej pozycji w danej branży, posiadającymi stosowne uprawnienia wymagane przepisami.
2. CGB podejmuje również współpracę z firmami, które nie są WYKONAWCAMI, a które kooperując z CGB promują swoje usługi lub produkty. W takiej sytuacji – kooperacji z innymi podmiotami – regulamin niniejszy jest wiążący, chyba że co innego wynika z zawartej umowy. W każdym jednak wypadku regulamin niniejszy jest wiążący dla
KLIENTÓWw zakresie realizacji ZAPROSZENIA, w szczególności, choć nie wyłącznie, te postanowienia regulaminu, które odnoszą się do bezpieczeństwa i zasad realizacji ZAPROSZEŃ.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

 

1. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych jest CGB Sp. z o.o.
2.1) Dane osobowe KLIENTA nie będą przekazywane innym osobom bez ich wiedzy i zgody. Dokonanie wpłaty na konto bankowe CGB Sp. z o.o. stanowi jednoznaczną zgodę KLIENTA na przekazanie swoich danych osobowych CGB Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji
ZAPROSZENIA.
2.2) Wykorzystanie przez CGB Sp. z o.o. zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt. 2.1., w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, wymaga uzyskania na to uprzedniej zgody KLIENTA
2. KLIENTOWI zawsze przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie KLIENT.
3. KLIENT może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów CGB Sp. z o.o. swoich danych osobowych, co spółka obowiązana jest uczynić niezwłocznie.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji
ZAPROSZENIA KLIENT zgłasza pisemnie do CGB Sp. z o.o. na adres siedziby biura lub mailowo na adres info@dineinthedark.pl w terminie nie późniejszym niż 7 dni od chwili realizacji ZAPROSZENIA lub od momentu, kiedy miało być zrealizowane. Pismo reklamacyjne powinno zawierać : dane KUPUJĄCEGO, NUMER REZERWACYJNY, opis sytuacji. CGB zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 10 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
2. CGB Sp. z o.o. niezwłocznie podejmuje działania w celu rozpatrzenia reklamacji przez WYKONAWCĘ, w sposób jak najbardziej korzystny dla KLIENTA.
3. CGB Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność wobec KLIENTA za własne działania i zaniechania. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy działań WYKONAWCY lub jakości
RELIZACJI WYDARZENIA, CGB Sp. z o.o. podejmuje w imieniu KLIENTA w stosunku do WYKONAWCY niezbędne działania, uzgadniając je z KLIENTEM.
4. CGB Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie
ZAPROSZENIA wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji ZAPROSZENIEtraktuje się jako zrealizowany przez KLIENTA.
5. CGB Sp. z o.o. zaleca wszystkim
KLIENTOM, którzy otrzymali ZAPROSZENIE uprawniające ich do realizacji WYDARZEŃ, które mogłyby okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia, aby zawierali z wybranymi przez siebie Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stosowne umowy ubezpieczenia.
6.
ZAPROSZENIa i WYDARZENIA znajdujące się na stronie internetowej www.dineinthedark.pl, są możliwie dokładnie opisane, a ich charakterystyka odpowiada temu, czego może oczekiwać zarówno KLIENT. Niemniej CGB Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość pojawienia się drobnych różnic pomiędzy opisem WYDARZENIA, a jego faktyczną realizacją, w szczególności odnośnie takich cech jak: czas trwania, szczegóły techniczne, opis miejsca realizacji itp.
7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją
ZAPROSZENIA CGB Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.
8. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.


DineintheDark.pl
CGB Sp. z o.o.

Aby poszukiwania prezentu były jeszcze lepsze, używamy ciasteczek (ang. cookies) w celach statystycznych i marketingowych. Polityka prywatności