POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
 1. Wyjątkowy Prezent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Edwarda Jelinka 27 (dalej „My”, „Dine in The Dark” albo „Spółka”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Dine In The Dark ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez Dine In The Dark, skontaktuj się z Dine In The Dark. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych na platformie dineinthedark.pl. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Dine In The Dark w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.dineinthedark.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie oferty i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Dine In The Dark. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Korzystanie przez Ciebie ze strony www.dineinthedark.pl, lub korzystanie z powiązanych z nią usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Dine In The Dark.
II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Dine In The Dark, W TYM ICH POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Dine In The Dark.

 1. Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może także inne dane, na przykład lokalizację Użytkownika, jego imię i nazwisko, numer telefonu. W przypadku logowania się do Dine In The Dark za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi Dine In The Dark nie posiada żadnej kontroli, np. Facebook Connect, Dine In The Dark w ramach platformy www.dineinthedark.pl pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika i tylko na potrzeby takiego logowania.
 2. Transakcje: Dine In The Dark w ramach platformy www.dineinthedark.pl może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, w celu realizacji zamówienia.
 3. Obsługa Użytkownika: Dine In The Dark w ramach platformy www.dineinthedark.pl, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Dine In The Dark będzie także uprawniony do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.
 4. Rezerwacja i realizacja Vouchera: dane osobowe Użytkowników mogą być gromadzone w celu poprawnej rezerwacji Vouchera oraz realizacji usługi.
 5. Chat: Dine In The Dark w ramach platformy Spółki może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Dine In The Dark oraz Sprzedającymi za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego i chatu dostępnego na stronie www.dineinthedark.pl. Dane te są niezbędne do umożliwienia nam kontaktu z Użytkownikami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem platformy Spółki, na przykład w związku z realizacją zamówień dokonywanych w serwisie www.dineinthedark.pl.
 6. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Spółki lub podmiotów trzecich (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Dine In The Dark jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do platformy www.dineinthedark.pl), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej www.dineinthedark.pl ub usług podmiotów zewnętrznych.
 7. Uzupełnianie pozyskanych danych: Dine In The Dark jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem (na przykład wtedy, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę) od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.
 8. Ankiety: Dodatkowo i tylko za zgodą Użytkownika, okazjonalnie, w drodze ankiet, przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio na stronie www.dineinthedark.pl, Dine In The Dark zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe. Dane te mogą obejmować na przykład wiek i płeć. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Dine In The Dark do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. Udzielenie zgody na otrzymanie ankiety, jak też jej wypełnienie i odesłanie do Dine In The Dark jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet w taki sam sposób, w jaki zgodził się na ich otrzymanie.
 9. Konkursy: Od czasu do czasu Dine In The Dark organizuje konkursy. Dane osobowe Użytkowników (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane przez Spółkę do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.
 10. Akcje promocyjne: Okazjonalnie Dine In The Dark organizuje akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez Dine In The Dark zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.
III. ADRES IP, PLIKI COOKIES
 1. Dine In The Dark może gromadzić w ramach usług platformy Spółki dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). O tym, w jaki sposób Dine In The Dark wykorzystuje tego typu technologie, piszemy szczegółowo tutaj: www.dineinthedark.pl/pl/polityka-cookies
IV. WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH
 1. Dine In The Dark przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników na www.dineinthedark.pl w następujących celach:
  1. realizacji oferowanych usług;
  2. zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;
  3. zakładanie i zarządzanie Kontem Użytkownika;
  4. umożliwienie pełnego korzystania ze strony www.dineinthedark.pl, w tym dokonywania transakcji na www.dineinthedark.pl
  5. dostosowywanie kategorii ofert i poszczególnych ofert we właściwościach strony www.dineinthedark.pl
  6. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
  7. przeprowadzanie badań i analiz strony www.dineinthedark.pl między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
  8. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu www.dineinthedark.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
  9. realizacja umów w ramach sprzedaży własnej prowadzonej przez Dine In The Dark wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów;
  10. obsługa reklamacji na stronie www.dineinthedark.pl;
  11. prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług www.dineinthedark.pl;
  12. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;
  13. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
  14. zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji na stronie www.dineinthedark.pl, windykacja należności;
  15. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  16. statystycznych;
  17. archiwizacyjnych;
 2. Dine In The Dark jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na stronie www.dineinthedark.pl danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.
V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
 1. Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą Użytkownika albo uzasadnionym interesem Dine In The Dark, Spółka może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez Dine In The Dark. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany.
 2. Dine In The Dark nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. Dine In The Dark może współpracować z podmiotami trzecimi (np. Partnerami realizującymi usługę, wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Dine In The Dark), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;
  2. Dine In The Dark może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym Dine In The Dark w walce z oszustwami i nadużyciami w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Dine In The Dark.
 3. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Dine In The Dark zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znacznej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach www.dineinthedark.pl .
 4. Dine In The Dark może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Dine In The Dark.
VI. METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).
 2. Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne, które świadczą swoje usługi na stronie www.dineinthedark.pl, w tym Google Adwords, umożliwiają Użytkownikom dokonanie wyboru co do wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika.
 3. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: iod@dineinthedark.pl
 5. W przypadku, gdy Dine In The Dark występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: iod@dineinthedark.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Wyjątkowy Prezent sp. z o.o., ul. Jelinka 27, 01-646 Warszawa.
 6. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
VII. BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie zbierane przez Dine In The Dark dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane ze Spółką, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Dine In The Dark wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

VIII. ZMIANA POSTANOWIEŃ

W razie konieczności Dine In The Dark może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

IX. DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą email na adres: info@dineinthedark.pl

Aby poszukiwania prezentu były jeszcze lepsze, używamy ciasteczek (ang. cookies) w celach statystycznych i marketingowych. Polityka prywatności